Search
Wybierz język:

 
Home >

Regulamin


Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w firmie „NETTOM „ S.C.  Olsztyn 

 
Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami ustnie, telefonicznie lub pisemnie umowy kupna-sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych. Poniższe warunki obowiązują nawet, gdy kolidują z obowiązującymi Klienta warunkami zakupów.
 
I. Oferta cenowa 
 
1.Firma „NETTOM” S.C.  sprzedaje towar nabywcy po cenach wg cen ustalonych w przedstawionej drogą elektroniczną bądź faksową oferty. Ewentualne rabaty dotyczą indywidualnych ustaleń z Klientem.
2.W przypadku gdy nabywcą jest konsument, postanowienia ogólnych warunków handlowych obowiązują w zakresie , w jakim nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami ustawy i kodeksu cywilnego.
3.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny, po upływie okresu ważności oferty.
 
II. Zamówienia 
 
1. Zamówienia powinny być złożone w formie pisemnej (faks, e-mail). W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy składanie zamówień drogą telefoniczną, lecz nie bierzemy odpowiedzialności za powstałe błędy.
2. Zamówienia powinny zawierać: asortyment, ilość towaru, jednostkę miary, termin, miejsce i adres dostawy, dokładną nazwę, adres i telefon zamawiającego, być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych. 
3. Cena jest uzależniona od ilości kupowanego asortymentu, od rabatów indywidualnych, od formy płatności, od okresu współpracy. Sprzedaż dotyczy pełnych i  niepełnych opakowań.
3. Ponadto w zamówieniu powinna być określona forma dostawy (transportem własnym lub organizowanym przez firmę „NETTOM „ S.C. ). 
4. Za błędy w zamówieniach „NETTOM” S.C.  nie odpowiada. 
5. Gdy Klient składa zamówienie po raz pierwszy, a formą płatności jest przelew wymagane są następujące dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wypis z rejestru handlowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja nadania numeru NIP (celem zabezpieczenia transakcji). Klient może dokumenty przesłać drogą elektroniczną bądź faksem.
 
III. Terminy realizacji zamówień 
 
1. Towar znajdujący się na magazynie   „NETTOM|” S.C. zamówiony do godziny 15:00 wysyłany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej tego samego dnia. 
2. Towar niebędący w magazynie „NETTOM” S.C. , a zamówiony dostarczany jest zgodnie ze złożoną ofertą, dotyczącą danego zamawianego asortymentu, jeśli oferta jest jeszcze ważna. W innych przypadku należy zwrócić się o potwierdzenie poprzednich warunków ofertowych lub podanie nowych dla danego detalu.
3. Dla detali rysunkowych , nietypowych bądź ponadstandardowych   termin realizacji ustalany jest indywidualnie. 
 
IV. Rezygnacja z zamówienia 
 
1. Rezygnacja przez Klienta z zamówienia musi mieć formę pisemną i wymaga naszej pisemnej zgody.  Nie ma możliwości  rezygnacji z zamówienia, gdy zlecenie produkcyjne jest już w toku.
2. Rezygnując z zamówienia , w przypadku gdy „NETTOM” S.C. wyrazi na to zgodę  - Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów materiałów, płac i innych wydatków poniesionych na realizację zamówienia. 
3. Wyklucza się wymianę lub zwrot towarów sprowadzonych na indywidualne zapotrzebowanie Klienta oraz tych , których wartość nie przekracza 200 zł netto.
 
V. Warunki dostaw, koszty transportu 
 
1. „NETTOM” S.C.   realizuje zamówienia o wartości minimalnej wynoszącej 200 zł (netto). W wyjątkowych sytuacjach od tej zasady można odstąpić.
2. Wysyłka towaru odbywa się na koszt odbiorcy za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS, lub wskazanej przez Klienta firmy transportowej, jeśli ma z takową umowę.
 
Koszty wysyłki za pośrednictwem UPS  przedstawiają się następująco: 
- dla paczek do 31 kg – 23 zł netto
- dla europalet towar o wadze do 600 kg  - 130 zł netto
chyba, że warunki ustalone w przestawionej Klientowi ofercie stanowią inaczej.
Dla zamówień o wartości powyżej 2000 zł netto – dostawa bezpłatna na terenie RP.
 
3. W przypadku, gdy z winy Firmy „Nettom” S.C.   zamówienie dzielone jest na klika dostaw, Klient ponosi koszt dostawy tylko raz, według powyższych zasad. 
4. W chwili odbioru towaru przez firmę spedycyjną automatycznie wysyłane jest do Klienta awizo listu przewozowego potwierdzającego realizację wysyłki i terminu dostawy. 
5. Palety , na których dostarczono towar nie podlegają zwrotowi .
6. Odbiór towaru musi być potwierdzony czytelnym podpisem i datą na dokumentach dostawy (dokumencie firmy spedycyjnej). 
7. Organizacja rozładunku leży po stronie odbiorcy. 
 
VI. Znakowanie wyrobu 
 
1. Wyroby dostarczane do Klienta pakowane są w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, zgodnie z życzeniem Klienta w opakowaniach neutralnych lub w opakowaniach opatrzonych logo WWW.elementy-złączne.pl”. 
 
VII. Warunki płatności 
 
1. Standardowym terminem płatności jest 14 dni. 
2. „NETTOM” S.C.  dopuszcza inne terminy płatności indywidualnie uzgodnione z Klientem. 
3. Zapłata za dostarczone towary następuje w terminie ustalonym na fakturze „NETTOM” S.C. ”. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy: 
BRE BANK WARSZAWA ; numer rachunku: 89 1140 2017 0000 4102 0483 9009
 
4. Po przekroczeniu terminu płatności o 30 dni następuje blokada realizacji kolejnych zamówień. Odblokowanie realizacji kolejnych dostaw następuje po wpłacie przeterminowanych zobowiązań. Następne transakcje realizowane będą z gotówkową formą płatności ( pobranie lub przedpłata do faktury Proforma).
5. We wzajemnych relacjach handlowych, po wyrażeniu pisemnej deklaracji istnieje możliwość wystawiania Faktur VAT w walucie EURO. W takiej sytuacji należności regulowane są na rachunek walutowy BRE BANK   34 1140 2017 0000 4912 0030 2398.
 
VIII. Reklamacje 
 
1. Zgłoszenie reklamacji powinno mieć formę pisemną. 
2. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie stosownego formularza nadesłanego na prośbę Klienta przez Firmę „NETTOM” S.C.”
3. W zakresie reklamacji dotyczących jakości wyrobu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Reklamacje rozpatrywane będą przy udziale przedstawiciela Kontroli Jakości „NETTOM” S.C.”. 
4. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar. 
 
IX. Odpowiedzialność za szkody 
 
1. W ramach ustawowej odpowiedzialności produktowej odpowiadamy za szkody osobowe i rzeczowe, w tym za straty finansowe, które można przypisać szkodom osobowym lub rzeczowym z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Cywilnego. 
2. Wyłączamy wszelką inną odpowiedzialność umowną i ustawową, w tym między innymi odpowiedzialność za szkody uboczne lub wynikające z utraty zysku, klientów lub inne straty incydentalne lub wynikowe w związku z wadą dostarczonego wyrobu. 
3.Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązków za szkody, nie powstałe w samym przedmiocie dostawy, w szczególności za utracone zyski, szkody wynikające z przerw eksploatacyjnych , przerw w użytkowaniu lub innych szkód majątkowych Klienta.  Dotyczy to także nieumyślnego naruszenia obowiązków naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby współpracujące przy realizacji umowy.
4. W zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Nasza odpowiedzialność wygasa, jeśli dostarczony towar ulegnie obróbce lub jakiejkolwiek zmianie, chyba że , klient udowodni, że obróbka lub zmiana nie była przyczyną.
6. Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się po  roku od wysyłki towaru.
 
X. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.
Złożenie zamówienia , podanie danych do otrzymania katalogu produktów drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztową, złożenie zapytanie drogą elektroniczną jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Ogólnych warunkach sprzedaży i współpracy. Również na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od „NETTOM” S.C. Olsztyn, informacji o promocjach, wyprzedażach, nowych usługach.
 
XI. Informacje końcowe 
 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego dokumentu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualnie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla firmy „NETTOM” S.C. Olsztyn . 
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Firma „NETTOM” S.C. Olszyn    informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Warunki regulowane przez niniejszy dokument wchodzą w życie z dniem1 stycznia 2012 roku.
Szybkie zapytanie


Newsletter
podaj swój adres e-mail